اهنگ غمگین

2 دسامبر 2018 12,060 ادامه و دانلود
9 مارس 2018 27,225 ادامه و دانلود
3 فوریه 2018 27,310 ادامه و دانلود
14 ژانویه 2018 20,567 ادامه و دانلود
12 ژانویه 2018 19,592 ادامه و دانلود
11 ژانویه 2018 24,265 ادامه و دانلود
11 ژانویه 2018 18,861 ادامه و دانلود
9 ژانویه 2018 14,411 ادامه و دانلود
26 دسامبر 2017 22,316 ادامه و دانلود
23 دسامبر 2017 27,817 ادامه و دانلود
20 دسامبر 2017 25,350 ادامه و دانلود
13 دسامبر 2017 23,411 ادامه و دانلود
13 دسامبر 2017 18,210 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 18,339 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 16,587 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 18,957 ادامه و دانلود
9 دسامبر 2017 15,114 ادامه و دانلود
9 دسامبر 2017 16,319 ادامه و دانلود