اهنگ غمگین

2 دسامبر 2018 11,886 ادامه و دانلود
9 مارس 2018 27,122 ادامه و دانلود
3 فوریه 2018 27,202 ادامه و دانلود
14 ژانویه 2018 20,427 ادامه و دانلود
12 ژانویه 2018 19,478 ادامه و دانلود
11 ژانویه 2018 24,137 ادامه و دانلود
11 ژانویه 2018 18,768 ادامه و دانلود
9 ژانویه 2018 14,310 ادامه و دانلود
26 دسامبر 2017 22,208 ادامه و دانلود
23 دسامبر 2017 27,670 ادامه و دانلود
20 دسامبر 2017 25,231 ادامه و دانلود
13 دسامبر 2017 23,274 ادامه و دانلود
13 دسامبر 2017 18,123 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 18,218 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 16,451 ادامه و دانلود
12 دسامبر 2017 18,855 ادامه و دانلود
9 دسامبر 2017 15,009 ادامه و دانلود
9 دسامبر 2017 16,199 ادامه و دانلود