تلگرام احمد صفایی

۲۶ مهر ۱۳۹۶ 14,995 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 25,760 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۵ 16,871 ادامه و دانلود
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 19,448 ادامه و دانلود
۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 17,610 ادامه و دانلود
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 14,388 ادامه و دانلود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 13,697 ادامه و دانلود
۲۴ اسفند ۱۳۹۴ 16,929 ادامه و دانلود
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 16,929 ادامه و دانلود
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 17,623 ادامه و دانلود
۲۷ خرداد ۱۳۹۴ 16,000 ادامه و دانلود
۵ آذر ۱۳۹۳ 14,374 ادامه و دانلود
۱ شهریور ۱۳۹۳ 17,085 ادامه و دانلود
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ 13,079 ادامه و دانلود
۲۲ اسفند ۱۳۹۱ 8,649 ادامه و دانلود
۷ دی ۱۳۹۱ 9,284 ادامه و دانلود