تکست اهنگ

۵ آذر ۱۳۹۷ 22,918 ادامه و دانلود
۲۸ آبان ۱۳۹۷ 27,153 ادامه و دانلود
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 21,670 ادامه و دانلود
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 21,683 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20,018 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20,861 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 33,077 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22,854 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22,009 ادامه و دانلود
۲۰ دی ۱۳۹۶ 13,089 ادامه و دانلود
۶ آذر ۱۳۹۶ 17,063 ادامه و دانلود
۳ آذر ۱۳۹۶ 18,181 ادامه و دانلود
۳ آذر ۱۳۹۶ 14,004 ادامه و دانلود
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 21,570 ادامه و دانلود
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 25,134 ادامه و دانلود
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ 22,995 ادامه و دانلود
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 19,447 ادامه و دانلود
۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 17,610 ادامه و دانلود