تکست اهنگ

۵ آذر ۱۳۹۷ 22,876 ادامه و دانلود
۲۸ آبان ۱۳۹۷ 27,087 ادامه و دانلود
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 21,551 ادامه و دانلود
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 21,642 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 19,977 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20,793 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 33,035 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22,808 ادامه و دانلود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 21,967 ادامه و دانلود
۲۰ دی ۱۳۹۶ 13,046 ادامه و دانلود
۶ آذر ۱۳۹۶ 17,026 ادامه و دانلود
۳ آذر ۱۳۹۶ 18,133 ادامه و دانلود
۳ آذر ۱۳۹۶ 13,954 ادامه و دانلود
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 21,531 ادامه و دانلود
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 25,093 ادامه و دانلود
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ 22,959 ادامه و دانلود
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 19,397 ادامه و دانلود
۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 17,565 ادامه و دانلود